Giới thiệu

I/ Ban giám hiệu

 
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Ngày vào ngành Chuyên ngành Bằng TN cao nhất Năm vào Đảng
1 Đoàn Thị Thúy 02/08/1965 Hiệu trưởng 08/1985 Toán ĐHSP – Toán 3/10/1998
2 Nguyễn Công Minh 06/09/1980 Hiệu phó 15/09/2001 Toán- Lý ĐHSP- Toán 28/11/2005

II/ Ban chấp hành Công Đoàn

 
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Năm vào ngành Chức vụ Chuyên Môn Ngày vào Đảng
1 Trần Thị Kim Phượng 06/04/1977 1998 Chủ tịch Công Đoàn ĐHSP Anh 19/08/2007
2 Triệu Thị Hải 18/12/1976 1997 Tổ trưởng tổ nữ công ĐHSP Anh 19/08/2007
3 Nguyễn Mạnh Hưởng 30/03/1978 2003 Tổ trưởng ban thanh tra nhân dân ĐHSP Địa 14/04/2005

III/ Đoàn thanh niên

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Năm vào ngành Chức vụ Chuyên Môn Ngày vào Đảng
1 Ngô Thu Thuỷ 8/8/1985 2007 BT Đoàn CĐSP Lý – KTCN 26/12/2012
2 Phạm Thị Minh Phúc 7/10/1988 2009 CĐSP Sinh – CN 02/07/2011

IV/ Đội thiếu niên

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Năm vào ngành Chức vụ Chuyên Môn Ngày vào Đảng
1 Hoàng Văn Khiết ’01/03/1983 2005 Tổng phụ trách CĐSP Âm nhạc

V/ Tổ tự nhiên

Stt Họ và tên Ngày sinh Chuyên Môn  Năm vào ngành Ghi chú
1 Đặng Thị Xuyến 15/08/1968 ĐH Toán 1989 Tổ trưởng
2 Ngô T Thu Thùy 20/07/1982 ĐH Lý 2003 Tổ phó
3 Nguyễn Thị Chắt 11/05/1962 CĐ Toán 1985
4 Vũ Thị Nguyệt 10/10/1962 CĐ Toán 1984
5 Vũ Thị Vui 14/10/1991 TS Toán 2015
6 Ngô Thu Thủy 08/08/1985 CĐLý-KTCN 2007
7 Phạm T Minh Phúc 07/10/1988 CĐ Sinh-CN 2009
8 Lê Thị Phượng 31/03/1987 ĐH Hóa 2011

VI/ Tổ xã hội

Stt Họ và tên Ngày sinh Trình độ Năm vào ngành Ghi chú
1 Ngô Văn Thiệp 30/05/1977 ĐH Văn 2002 Tổ trưởng
2 Trần Thị Kim Cúc 07/04/1970 CĐ Văn 1993 Tổ phó
3 Nguyễn Mạnh Hưởng 30/03/1978 ĐH Địa 2003
4 Nguyễn Công Khoa 15/03/1978 ĐH Văn 2006
5 Trần T Kim Phượng 06/04/1977 ĐH Anh 1998
6 Triệu Thị Hải 18/12/1976 ĐH Anh 1997
7 Hoàng Văn Khiết 01/03/1983 CĐ Â Nhạc 2005
8 Trịnh T Hồng Lượng 18/11/1980 ĐH GDCD 2006
9 Nguyễn Thị Lan 10/02/1984 ĐH Sử 2006
10 Nguyễn T Bích Nguyệt 05/12/1991 ĐH M Thuật 2013

VII/ Tổ văn phòng

Stt Họ và tên Ngày sinh Trình độ Năm vào ngành Ghi chú
1 Phạm T Thúy Vân 11/07/1984 ĐH 2005 Tổ trưởng